ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2565
รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ ดู
1. งบดำเนินงาน  92,444,575.00 90,588,283.90 97.99 1,856,291.10 2.01
2. งบลงทุน  24,208,800.00 24,201,060.00 99.97 7,740.00 0.03
3. งบบุคลากร  105,955,400.00 105,022,664.33 99.12 932,735.67 0.88
4. งบอุดหนุน  98,276,609.00 98,271,149.00 99.99 5,460.00 0.01
5. งบรายจ่ายอื่น  1,349,530.00 1,074,357.43 79.61 275,172.57 20.39
6. งบเงินกันเหลื่อมปี  30,959,074.00 30,959,074.00 100.00 0.00 0.00
ทั้งหมด  353,193,988.00 350,116,588.66 99.13 3,077,399.34 0.87  
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน  
                 งบประมาณโครงการ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนราธิวาส เขต -
ปีงบประมาณ 
ติดต่อผู้พัฒนา


USER ONLINE
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
2 คน
สถิติเดือนนี้
10 คน
สถิติปีนี้
753 คน
สถิติทั้งหมด
2620 คน

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved