ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564
รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ ดู
1. งบดำเนินงาน  76,530,147.00 66,076,971.36 86.34 10,453,175.64 13.66
2. งบลงทุน  51,226,400.00 43,899,384.12 85.70 7,327,015.88 14.30
3. งบบุคลากร  10,242,700.00 76,168,236.45 743.63 -65,925,536.45 -643.63
4. งบอุดหนุน  71,413,205.00 71,413,205.00 100.00 0.00 0.00
5. งบรายจ่ายอื่น  972,650.00 439,683.90 45.20 532,966.10 54.80
6. งบเงินกันเหลื่อมปี  42,853,554.00 42,784,392.77 99.84 69,161.23 0.16
ทั้งหมด  253,238,656.00 300,781,873.60 118.77 -47,543,217.60 -18.77  
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน  
                 งบประมาณโครงการ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ปีงบประมาณ 
ติดต่อผู้พัฒนา


USER ONLINE
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
40 คน
สถิติปีนี้
412 คน
สถิติทั้งหมด
1472 คน

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved